Regulamin zakupów sklepu internetowego maridex.pl/sklep

 

§ 1

Słownik pojęć

 1. Sprzedawca –  MARIDEX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., Mianowice 20c, 63-600 Kępno
  NIP: 6192049978, REGON: 383999797.
 2. Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną maridex.pl/sklep.

 

1)      Kupujący – każdy podmiot składający zamówienie w Sklepie (Konsument lub osoba nieposiadająca statusu Konsumenta).

2)      Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego).

3)      Regulamin – niniejszy regulamin.

4)      Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Kupującego konta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu.

5)      RODO -  rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

6)      Towar – rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie, w szczególności meble.

7)      Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów.

 

§ 2

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towarów znajdujących się w Sklepie oraz zasady korzystania ze Sklepu.
 2. Do zawarcia umowy sprzedaży oraz korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.
 3. Przedmiotem sprzedaży są Towary prezentowane przez Sklep w chwili składania Zamówienia.
 4. Ceny prezentowane na stronie internetowej Sklepu podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Ceny nie obejmują kosztów dostawy.
 5. Oferta Sprzedawcy w Sklepie obowiązuje na terenie Polski i jest wiążąca w chwili składania Zamówienia.
 6. Sprzedawca ma prawo do zmiany ceny Towarów, wprowadzania oraz wycofania Towarów, udzielania rabatów na poszczególne Towary oraz przeprowadzania i odwoływania promocji w Sklepie. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób praw nabytych przez Kupujących; tj. zmiany nie dotyczą Zamówień, które zostały złożone.
 7. W celu umożliwienia pełnego korzystania ze Sklepu Kupujący może dokonać Rejestracji. Po Rejestracji kolejne Zamówienia realizowane są na podstawie logowania Kupującego do serwisu Sklepu.
 8. Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Kupującym) zamieszczania w nim treści bezprawnych (np. w opiniach o Towarze).
 9. Koszty wynikające z korzystania z sieci Internet przez Kupującego, uzależnione są od cennika operatora telekomunikacyjnego lub dostawcy usługi dostępu do Internetu, z którego korzysta Kupujący i obciążają go osobiście.

 

§ 3

Składanie zamówień

 1. Sprzedawca umożliwia składanie Zamówień za pośrednictwem serwisu Sklepu wypełniając interaktywny formularz.
 2. W celu złożenia Zamówienia poprzez serwis Sklepu należy dodać wybrany Towar poprzez funkcję „Dodaj”, a następnie postępować zgodnie z dalszymi informacjami wyświetlanymi na stronie Sklepu, aż do kliknięcia przycisku „Potwierdzam zamówienie”.
 3. Po złożeniu Zamówienia poprzez serwis Sklepu Kupujący otrzymuje e-mail będący potwierdzeniem złożenia Zamówienia – wraz ze wszystkimi istotnymi warunkami umowy sprzedaży.
 4. Wszelkie istotne warunki dokonanego zamówienia są dostępne po zalogowaniu na stronie Sklepu w zakładce „Moje zamówienia”.
 5. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby realizacji płatności:

1)      gotówką przy odbiorze osobistym.

2)      przelewem na konto Sprzedawcy.

 1. Kupujący dokonujący zapłaty przelewem powinien zapłacić za Towar wraz z ewentualnymi kosztami dostawy w terminie 7 dni od potwierdzenia złożenia Zamówienia. Po tym terminie oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca.
 2. Informacje o kosztach dostawy są uwidaczniane w procedurze składania Zamówienia (w interaktywnym formularzu). Koszty dostawy doliczane są do ceny Towaru i ponoszone są przez Kupującego.

 

§ 4

Realizacja Zamówień

 1. Warunkiem realizacji Zamówienia złożonego przez Kupującego jest podanie przy wypełnianiu interaktywnego formularza prawdziwych danych osobowych i kontaktowych (umożliwiających weryfikację i potwierdzenie przyjęcia Zamówienia).
 2. Towar dostarczany jest Kupującemu maksymalnie do 21 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia. W celu potwierdzenia dostępności towaru prosimy o kontakt telefoniczny. 
  *Ze względu na zaistniałą sytuację związaną z koronawirusem termin realizacji zamówień może wydłużyć się do 5-6 tygodni. Bardzo posimy o wyrozumiałość. 
 3. W przypadku błędnego lub niedostatecznego wypełnienia interaktywnego formularza Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby skontaktować się z Kupującym w celu potwierdzenia złożenia Zamówienia. Jeśli Zamówienia nie będzie można potwierdzić w terminie 5 dni z uwagi na brak możliwości kontaktu z Kupującym oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca.
 4. Procedura realizacji Zamówienia zostaje uruchomiona w przypadku Zamówień płatnych przy odbiorze – po potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę lub w przypadku Zamówień płatnych przelewem – po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedawcy.

1)      w przypadku płatności przelewem (przedpłata) od dnia wpływu należnej kwoty na konto Sprzedawcy.

2)      w przypadku płatności przy odbiorze („za pobraniem”) od dnia przyjęcia Zamówienia do realizacji.

 1. W przypadku ewentualnego wydłużenia czasu realizacji Zamówienia Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany poprzez pocztę e-mail bądź telefonicznie.
 2. Dowodem dokonania zakupu jest rachunek (paragon) lub faktura VAT, które Kupujący otrzymuje wraz z Towarem lub w oddzielnej przesyłce.
 3. Sprzedawca realizuje dostawę Towarów poprzez transport własny Sprzedawcy. Informacje o dostawie i kosztach dostawy znajdują się także pod zakładką „Dostawa”.
 4. Odbierając dostarczoną przez Sprzedawcę przesyłkę Kupujący obowiązany jest ją zbadać (na podstawie art. 545 § 2 Kodeksu cywilnego). W przypadku uszkodzenia przesyłki Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności przewoźnika oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Sprzedawcy. Brak sporządzenia protokołu szkody nie jest równoznaczny z wygaśnięciem prawa konsumenta do złożenia reklamacji w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki; protokół jest jednak pomocny w procedurze reklamacji. Brak protokołu uszkodzenia przesyłki może utrudnić Konsumentowi dochodzenie ewentualnych roszczeń od Sprzedawcy oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie przesyłki. Reklamacje w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki złożone przez Kupujących niebędących Konsumentami, bez załączonego protokołu szkody, nie będą rozpatrywane.
 5. W przypadku, gdy Zamówienie nie będzie możliwe do zrealizowania z uwagi na brak Towaru, Kupujący będący Konsumentem zostanie o tym niezwłocznie poinformowany, najpóźniej jednak w ciągu maksymalnie 30 dni od dnia zawarcia umowy, zaś Sprzedawca zwróci w tym czasie otrzymaną od Konsumenta sumę pieniężną za niezrealizowane Zamówienie. Zamiast zwrotu pieniędzy Kupujący może ponadto wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia lub zakup innego, zamiennego Towaru.

 

§ 5
Reklamacja i gwarancja

 1. Konsumentowi z tytułu niezgodności Towaru z umową lub innemu Kupującemu z tytułu rękojmi za wady, przysługuje prawo do złożenia reklamacji zakupionego Towaru.
 2. Składając reklamację Sprzedawca zaleca podanie danych kontaktowych Kupującego, dokładne opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy, a także dołączenie dokumentu sprzedaży bądź jego kserokopii. Reklamacje złożone przez Kupującego niebędącego Konsumentem, bez załączonego dokumentu sprzedaży, nie będą rozpatrywane..
 3. W przypadku umów zawartych z Kupującymi mającymi status konsumenta, reklamacje z tytułu niezgodności Towaru z umową rozpatrywane są zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego.
 4. W przypadku reklamacji składanych przez Kupujących niebędących konsumentami stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego w zakresie rękojmi. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji wszelkie koszty związane z reklamacją będzie pokrywał Kupujący niebędący konsumentem.
 5. Uprawnienia Konsumenta wynikające z niezgodności Towaru z umową lub Kupującego niebędącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady nie ograniczają uprawnień Kupującego wynikających z gwarancji udzielonej przez gwaranta – na zasadach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym.
 6. Reklamacja może być złożona za pomocą poczty e-mail (sklep@maridex.pl) lub pisemnie listem na adres siedziby Sprzedawcy.

 

§ 6

Odstąpienie od umowy

 1. Kupujący mający status Konsumenta może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych u Sprzedawcy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni, licząc od dnia wydania Towaru (tj. od dnia odebrania Towaru przez Konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Zaleca się wysyłanie ww. oświadczenia o odstąpieniu na Adres do korespondencji.
 2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:

1)      świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

2)      świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

3)      świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny

4)      dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,

5)      umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

6)      dostarczania prasy,

7)      usług w zakresie gier i zakładów wzajemnych hazardowych.

 1. W razie odstąpienia Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 2. Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.
 3. Koszty Towaru wraz z kosztami przesyłki poniesionymi przez Konsumenta przy zakupie Towaru zostaną zwrócone przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.
 4. Kupujący nieposiadający statusu Konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie dziesięciu dni. Wobec takich Kupujących zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.
 5. Konsument, który odstąpił od umowy wysyła Towar do Sprzedawcy na własny koszt; koszt ten nie podlega zwrotowi.

 

§ 7

Ochrona danych osobowych i prywatności

 

 1. Kupujący wypełniając formularz Rejestracji/interaktywny formularz Zamówienia oświadcza, że podane w nim dane osobowe są zgodne ze stanem faktycznym.
 2. Wypełniając  wymienione w pkt. 1 niniejszego paragrafu formularze Kupujący wyraża na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO zgodę na przetwarzanie danych osobowych tam podanych.
 3. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO jest Sprzedawca - MARIDEX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., Mianowice 20c, 63-600 Kępno, email: maridex@maridex.pl, tel. +48 62 78 277 72. Administrator nie wyznaczył swojego przedstawiciela, o którym mowa w art. 13 ust. 1 lit. a) RODO oraz nie wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, o który mowa w art. 13 ust. 1 lit. b) RODO.
 4. Administrator przetwarza dane osobowe w celu i na podstawie co najmniej jednego z następujących przepisów:

a)      na podstawie art. 6 ust. 1, lit a) RODO na podstawie dobrowolnej zgody osoby, której dane dotyczą;

b)      na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, gdyż jest to niezbędne do wykonania umowy – realizacji Zamówienia lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą jeszcze przed zawarciem umowy;

c)      na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, gdyż jest to konieczne ze względu na ciążące na Administratorze obowiązki prawne wynikające np. z przepisów prawa podatkowego lub z przepisów regulujących odpowiedzialność za produkt wadliwy;

d)     na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdyż jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią;

 

5. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wykonania umowy - realizacji Zamówienia obejmującej również między innymi proces dostawy zakupionego towaru; prowadzenia postępowań z tytułu rękojmi za wady, gwarancji lub innych przypadków niezgodności towaru z umową; realizacji ciążących na nim obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym zwłaszcza obowiązków rachunkowych i obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, a także dochodzenia należności z tytułu realizacji Zamówienia.

 

6. Zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. a ) RODO Administrator informuje, że przechowuje dane osobowe od chwili ich pozyskania do chwili upływu najodleglejszego terminu wykonania umowy – realizacji Zamówienia i dopełnienia wynikających z jej zawarcia obowiązków, w tym obowiązków rachunkowych i innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego lub związanych z odpowiedzialnością cywilną.

 

7. Zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. b) RODO Administrator informuje, że osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa:

a)      Zgodnie z art. 15 ust. 1 RODO prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, uprawnienie do uzyskania dostępu do nich oraz do uzyskania informacji na temat ich przetwarzania wskazanych w tym przepisie;

b)      Zgodnie z art. 16 RODO prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe, oraz prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia; 

c)      Zgodnie z art. 17 RODO prawo do żądania niezwłocznego usunięcia danych osobowych;

d)     Zgodnie z art. 18 RODO prawo do żądania ograniczenia przetwarzania;

e)      Zgodnie z art. 20 RODO prawo otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych, które osoba której dane dotyczą dostarczyła Administratorowi, oraz prawo przesłania tych danych innemu Administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, któremu dostarczono te dane osobowe;

f)       Zgodnie z art. 21 RODO prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

g)      Zgodnie z art. 77 RODO prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli osoba, której dane dotyczą sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza RODO. Skargę można wnosić do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl, infolinia: +48 606 950 000, a po ustanowieniu nowego organu nadzorczego w miejsce Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych do tego organu;

h)       Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 

8. Zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. e) RODO Administrator informuje, że udzielenie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże, udzielenie danych jest niezbędne dla zawarcia i wykonania niniejszej umowy – realizacji Zamówienia oraz wywiązania się przez Administratora z ciążących na nim obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przede wszystkim obowiązków rachunkowych i obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego. W przypadku gdy osoba, której dane dotyczą odmówi podania danych osobowych zawarcie i wykonanie umowy – realizacja Zamówienia staje się niemożliwe.

 

9. Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 13 ust. 2 lit. f) RODO Administrator informuje, że w związku z przetwarzaniem danych będzie następowało zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie. Na stronie Sklepu są wykorzystywane pliki cookies. Stosowane są one jedynie w celach zapewnienia maksymalnej wygody wszystkich użytkowników (w tym Kupujących) przy korzystaniu ze Sklepu (zapamiętywanie preferencji i ustawień na stronie, zbieranie anonimowych danych dla celów reklamowych i statystycznych). Korzystanie ze Sklepu bez zmiany ustawień w przeglądarce dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym każdego użytkownika. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na stosowanie plików cookies powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

 

10. W związku z obowiązkiem wynikającym z art. 13 ust. 3 RODO Administrator informuje, że nie planuje dalej
przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane te zostały zebrane.

 

       11.  Administrator informuje, że wszelkie żądania i pytania w kwestii uprawnień wynikających z RODO osoba, której dane
             dotyczą może kierować na adres email: maridex@maridex.pl.

 

§ 8

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.
 2. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Kupujących w wersji elektronicznej na stronach Sklepu maridex.pl/sklep (zakładka „Regulamin sklepu”).