Ochrona danych osobowych i prywatności

 

  1. Kupujący wypełniając formularz Rejestracji/interaktywny formularz Zamówienia oświadcza, że podane w nim dane osobowe są zgodne ze stanem faktycznym.
  2. Wypełniając  wymienione w pkt. 1 niniejszego paragrafu formularze Kupujący wyraża na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO zgodę na przetwarzanie danych osobowych tam podanych.
  3. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO jest Sprzedawca - Maciej Musialski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MACIEJ MUSIALSKI ZAKŁAD STOLARSKO - TAPICERSKI " M A R I D E X ", Olszowa, ul. Koralowa 25,  63-600 Kępno, email: maridex@maridex.pl, tel. +48 62 78 277 72. Administrator nie wyznaczył swojego przedstawiciela, o którym mowa w art. 13 ust. 1 lit. a) RODO oraz nie wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, o który mowa w art. 13 ust. 1 lit. b) RODO.
  4. Administrator przetwarza dane osobowe w celu i na podstawie co najmniej jednego z następujących przepisów:

a)      na podstawie art. 6 ust. 1, lit a) RODO na podstawie dobrowolnej zgody osoby, której dane dotyczą;

b)      na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, gdyż jest to niezbędne do wykonania umowy – realizacji Zamówienia lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą jeszcze przed zawarciem umowy;

c)      na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, gdyż jest to konieczne ze względu na ciążące na Administratorze obowiązki prawne wynikające np. z przepisów prawa podatkowego lub z przepisów regulujących odpowiedzialność za produkt wadliwy;

d)     na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdyż jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią;

 

5. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wykonania umowy - realizacji Zamówienia obejmującej również między innymi proces dostawy zakupionego towaru; prowadzenia postępowań z tytułu rękojmi za wady, gwarancji lub innych przypadków niezgodności towaru z umową; realizacji ciążących na nim obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym zwłaszcza obowiązków rachunkowych i obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, a także dochodzenia należności z tytułu realizacji Zamówienia.

 

6. Zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. a ) RODO Administrator informuje, że przechowuje dane osobowe od chwili ich pozyskania do chwili upływu najodleglejszego terminu wykonania umowy – realizacji Zamówienia i dopełnienia wynikających z jej zawarcia obowiązków, w tym obowiązków rachunkowych i innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego lub związanych z odpowiedzialnością cywilną.

 

7. Zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. b) RODO Administrator informuje, że osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa:

a)      Zgodnie z art. 15 ust. 1 RODO prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, uprawnienie do uzyskania dostępu do nich oraz do uzyskania informacji na temat ich przetwarzania wskazanych w tym przepisie;

b)      Zgodnie z art. 16 RODO prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe, oraz prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia; 

c)      Zgodnie z art. 17 RODO prawo do żądania niezwłocznego usunięcia danych osobowych;

d)     Zgodnie z art. 18 RODO prawo do żądania ograniczenia przetwarzania;

e)      Zgodnie z art. 20 RODO prawo otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych, które osoba której dane dotyczą dostarczyła Administratorowi, oraz prawo przesłania tych danych innemu Administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, któremu dostarczono te dane osobowe;

f)       Zgodnie z art. 21 RODO prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

g)      Zgodnie z art. 77 RODO prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli osoba, której dane dotyczą sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza RODO. Skargę można wnosić do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl, infolinia: +48 606 950 000, a po ustanowieniu nowego organu nadzorczego w miejsce Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych do tego organu;

h)       Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 

8. Zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. e) RODO Administrator informuje, że udzielenie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże, udzielenie danych jest niezbędne dla zawarcia i wykonania niniejszej umowy – realizacji Zamówienia oraz wywiązania się przez Administratora z ciążących na nim obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przede wszystkim obowiązków rachunkowych i obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego. W przypadku gdy osoba, której dane dotyczą odmówi podania danych osobowych zawarcie i wykonanie umowy – realizacja Zamówienia staje się niemożliwe.

 

9. Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 13 ust. 2 lit. f) RODO Administrator informuje, że w związku z przetwarzaniem danych będzie następowało zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie. Na stronie Sklepu są wykorzystywane pliki cookies. Stosowane są one jedynie w celach zapewnienia maksymalnej wygody wszystkich użytkowników (w tym Kupujących) przy korzystaniu ze Sklepu (zapamiętywanie preferencji i ustawień na stronie, zbieranie anonimowych danych dla celów reklamowych i statystycznych). Korzystanie ze Sklepu bez zmiany ustawień w przeglądarce dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym każdego użytkownika. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na stosowanie plików cookies powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

 

10. W związku z obowiązkiem wynikającym z art. 13 ust. 3 RODO Administrator informuje, że nie planuje dalej
przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane te zostały zebrane.

 

       11.  Administrator informuje, że wszelkie żądania i pytania w kwestii uprawnień wynikających z RODO osoba, której dane
             dotyczą może kierować na adres email: maridex@maridex.pl.